(024) 352 39 11

Vrijdag 19 juli (Vierdaagse) is Talis gesloten

Vanwege de Vierdaagse zijn we vrijdag 19 juli gesloten. Daarnaast is woensdag 17 juli de bereikbaarheid vanuit en naar ons kantoor op het Honigcomplex minder goed.

We krijgen namelijk te maken met de route die de wandelaars op dag 2 (woensdag 17 juli) afleggen.

Spoedgeval?
Belt u buiten openingstijden voor een spoedgeval? Bijvoorbeeld: ernstige daklekkage, gaslekkage, verstopping hoofdriolering, gesprongen leiding en inbraakschade. Dan wordt u doorverbonden met de meldkamer. Via onze website kunt u altijd een reparatieverzoek indienen of een vraag stellen.

De gemeente Nijmegen wil graag weten wat uw woonwens is. En of u interesse heeft in een niet-traditionele woonvorm. Bijvoorbeeld klein, tijdelijk, in een groep met vrienden of mensen met dezelfde manier van leven, in de buurt van een mantelzorger of met een gemeenschappelijke tuin.

Als de gemeente weet wat de woonwensen van mensen in Nijmegen zijn, kan ze daarmee aan de slag. Dus vul hier de vragenlijst in! Het kost u maximaal 10 minuten.

De samenwerking
Er zijn verschillende redenen waarom we de twee onderhoudsprojecten samen aanpakken: zo kunnen bouwplannen en ontwerpen gemakkelijk worden gedeeld en kan het ‘groen’ rondom de gebouwen in één keer worden aangepakt. Daarnaast zijn er technische werkzaamheden die voor beide gebouwen gelijk zijn. Het project wordt daarom ook uitgevoerd door één aannemer: De Variabele. Doordat er slechts één aannemer verantwoordelijk is voor de inrichting van de bouwplaats en het bouwverkeer, wordt het gemakkelijker om plannen te delen en kosten te besparen. Bovendien wordt hiermee de overlast voor de bewoners beperkt.

Het is de eerste keer dat deze corporaties de samenwerking bij groot onderhoud samen oppakken. ‘We hebben veel vertrouwen in de samenwerking en kijken er naar uit om samen te werken en van elkaar te leren.’ Aldus Kees Stunnenberg, Directeur-bestuurder SSH&. Ronald Leushuis bestuurder van Talis beaamt dit ‘En misschien ontdekken we onderweg nog meer mogelijkheden om in dit project de samenwerking te versterken.’

Plannen SSH&
SSH& is bezig met de voorbereidingen van de plannen voor haar studentencomplex Heidepark. SSH& verlengt de levensduur van dit gebouw tot 2060. De gevelkozijnen en het ventilatiesysteem worden vervangen. Bovendien vindt er een energetische verbetering plaats van energielabel E naar (minimaal) label B. Verder wil SSH& de uitstraling van het gebouw aanpakken. Samen met De Variabele onderzoekt SSH& de mogelijkheid om het bezit uit te breiden door het toevoegen van een extra bouwlaag van 35 woningen. Zo kan SSH& nog meer studenten aan een kamer helpen. Dit project past in de routekaart van SSH& op weg naar een geheel CO2 neutrale woningvoorraad in 2045.

Wij beginnen met de bouw
Wij zijn nog maar net klaar met de sloop, nieuwbouw en renovatie van de hele Kolpingbuurt (nabij Goffert en tegenover Heideparkseweg) en starten nu alweer met onderhoud aan de woningen aan de Heideparkseweg. Door de samenwerking met SSH&, is straks een groot gebied vernieuwd. Eind maart 2020 verwachten we klaar te zijn met de werkzaamheden aan haar woningen. Bewoners zijn op de hoogte en hebben ingestemd met de plannen. Het gebouw Heydepark krijgt een flinke opknapbeurt. Het gehele gebouw krijgt energielabel A én voelt straks ‘als nieuw’. Het verduurzamen gebeurt onder andere door het aanpassen van de warmteopwekking en het isoleren van vloer van de eerste bouwlaag. Hierdoor besparen huurders straks op hun energierekening. De uitstraling van het gebouw verandert zowel aan de binnen- als buitenzijde door een aanpak van de gevels, de balkons en een verandering van het kleurgebruik. Ook de algemene ruimtes in het gebouw worden aangepakt.

Beide corporaties voeren de veranderingen zonder huurverhoging voor de huidige huurders uit.

De woningen dichtbij het centrum van Wijchen zijn ongeveer 65 jaar oud. Met het onderhoud worden de woningen energiezuiniger en comfortabeler.

Het merendeel van de werkzaamheden vindt aan de buitenzijde plaats. Zo wordt het dak geïsoleerd en vernieuwd, krijgen de woningen nieuw glas en worden de gevels verbeterd. Daarnaast wordt het asbest verwijderd en de kozijnen en deuren geschilderd. Aan de binnenzijde worden woningen geïsoleerd en wordt er mechanische ventilatie aangebracht. De woningen gaan van energielabel E oF D naar B. Met de aanpak wordt er een belangrijke stap gezet naar een duurzame woning. De woningen worden nog niet gasloos. Hiervoor volgen wij ook de plannen die de gemeente voor deze wijk zal maken. De werkzaamheden worden uitgevoerd zonder huurverhoging.

De keuken, badkamer en het toilet vernieuwen we niet standaard tijdens het onderhoud. Reden is dat we bewoners niet willen dwingen om dit te vervangen, omdat het voor veel overlast zorgt. Vanaf 1 januari 2020 doen wij dit daarom vraaggestuurd. Bewoners kunnen zelf een aanvraag indienen als zij de keuken, badkamer of het toilet willen laten vervangen. Meer informatie vindt u op onze website.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Talen Vastgoedonderhoud. Dit jaar start de aannemer met de eerste 106 woningen aan de Valendrieseweg, Konijnsweg, Haagdoornstraat, Acaciastraat en de Ringlaan. De andere woningen zijn in 2020 en 2021 aan de beurt.

Brandveiligheid van gebouwen wordt geregeld in het Bouwbesluit. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk. In het Bouwbesluit zijn standaardeisen opgenomen waarmee aan eisen van brandveiligheid wordt voldaan. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde gebruiker van een bouwwerk bij brand het pand op tijd veilig kan ontvluchten en andere bouwwerken niet bij de brand betrokken raken.

Bij het verlenen van een vergunning mogen de standaardeisen volgens het Bouwbesluit ook worden vervangen door gelijkwaardige maatregelen. Maar dan moet wel kunnen worden aangetoond dat die maatregelen ook echt gelijkwaardig zijn. In de praktijk blijkt dat lastig; de beoordeling van niet-standaardeisen in de vergunningsaanvraag vraagt een deskundigheid die niet van de overheid verwacht kan worden en waarvoor de overheid ook niet de primaire verantwoordelijkheid kan dragen. De proeftuin moet helpen hiervoor een oplossing te vinden.

Binnen de proeftuin zorgt de gebouweigenaar (in dit geval Talis) voor een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) waarin staat hoe hij zorgt voor een voldoende niveau van brandveiligheid. De eigenaar laat dat plan door een externe, door de gemeente geaccordeerde deskundige toetsen en zorgt voor een adequate risicoaansprakelijkheidsverzekering. Gemeente, ODRN en VRGZ checken vervolgens of procesmatig aan alle afgesproken voorwaarden (IPB en externe deskundige) is voldaan. De proeftuin is een uitwerking van een pilot in het Veiligheidsplan 2018-2022, dat vorig jaar november door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De proeftuin moet leiden tot resultaten die alle deelnemers tevreden stellen. Voor Talis moet de proeftuin leiden tot toepassingen die een gelijkwaardige of hogere veiligheid voor huurders opleveren tegen waar mogelijk lagere kosten. De betrokken overheidsorganisaties moeten de zekerheid krijgen dat het maatschappelijk belang van voldoende veiligheid gewaarborgd is.

De proeftuin is een traject waarvan de einddatum nog niet bekend is. Tijdens het traject wordt de vinger aan de pols gehouden door tussentijdse evaluaties.

*De Stichting Crisislab is de onderzoeksgroep die het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit ondersteunt.

Het nieuwe plan betreft de sloop van La Verna met 83 appartementen en de nieuwbouw van 90 grotere appartementen op deze plek. Dit nieuwe plan komt in plaats van het scenario dat wij met LuciVer in 2016 presenteerden. In die variant werd uitgegaan van nieuwbouw aan de Leemweg naast La Verna en uitbreiding van Portiuncula verderop in Alverna. Dat plan, voornamelijk de twee extra verdiepingen op Portiuncula, riep veel vragen en discussie op.

We hebben daarom de afgelopen twee jaar opnieuw de scenario’s onderzocht en gewerkt aan een alternatief plan. Een extra investering van zowel LuciVer als van ons, de deelname van Driestroom en een subsidie van gemeente Wijchen maken het nieuwe voorstel mogelijk.

De nieuwbouw bestaat uit 90 identieke zorgeenheden
Waarvan 70 voor cliënten van LuciVer en 20 voor cliënten van Driestroom. Het gebouw (dat de vorm van een T krijgt) bestaat grotendeels uit drie lagen en één vleugel heeft vier lagen. De nieuwbouw heeft een plat dak en wordt daardoor aanmerkelijk minder hoog dan het bestaande La Verna.

Bewoners
De bouw voeren we gefaseerd uit. La Verna blijft in gebruik tijdens de bouw van de eerste fase met 60 appartementen. Na oplevering van de eerste fase verhuizen de bewoners vanuit La Verna naar de nieuwbouw. Daarna wordt La Verna gesloopt, waardoor er ruimte ontstaat om de tweede fase met de overige 30 appartementen van de nieuwbouw te maken.

De 20 appartementen van Driestroom zijn voor ouder wordende cliënten die nu ergens anders wonen. Door dicht bij elkaar te zitten, kunnen LuciVer en Driestroom hier samenwerken. De appartementen van LuciVer zijn voor haar huidige cliënten in La Verna.

Draagvlak en planning
Met deze nieuwbouw verwachten we een goed antwoord te hebben op de huidige én toekomstige zorgvraag in Alverna. De verwachting is ook dat dit plan draagvlak krijgt. De bewoners en omwonenden zijn nu op de hoogte van het plan. We willen graag snel verder met de uitwerking van het plan en streven ernaar om in de loop van 2020 te starten met de bouw.

 

maquette: links nieuwbouw La Verna

LaVerna (boven) en Rivo Torto

De voorleeshulp is bedoeld voor mensen die moeite hebben met lezen door bijvoorbeeld dyslexie, een visuele beperking of een taalachterstand. In Nederland heeft ongeveer 20% van de bevolking moeite met lezen en daardoor ook moeite met het begrijpen van teksten. Vandaar dat we de voorleeshulp hebben geplaatst, want onze website een belangrijke plek waar huurders veel informatie kunnen vinden.

Hoe het werkt
Als u klikt op de lees-voor-knop op de website start het voorlezen van alle teksten die onder het icoon staan. De zwevende voorleesknop, player en werkbalk blijven steeds zichtbaar wanneer u naar beneden scrollt op een pagina. U kunt de knop ook zelf verplaatsten. De tekst wordt opgelicht zodat meelezen ook makkelijk gaat. Via het menu kunt u ook het contrast van de tekst, lettergrootte en de snelheid instellen.

Begin 2018 begonnen we met de daadwerkelijke herstructurering, nieuwbouw en renovatie van de Kolpingbuurt. Voor ons een heel bijzonder project waarbij verleden, heden en toekomst samen komen in een soort van snelkookpan. We ervaren in alle hevigheid alles waar een maatschappelijk betrokken corporatie mee te maken heeft: groot onderhoud, sloop, nieuwbouw en intensief contact en begeleiding van huurders. We werken samen met de bewoners, aannemers, gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties. En ondertussen hebben we te maken met tegenvallers en juichmomenten, persoonlijk leed van bewoners, gekte in de bouwwereld.

De Kolping is een goed voorbeeld van de opgave waar we de aankomende jaren voor staan. Onze huurders bestaan steeds meer uit één- en tweepersoonshuishoudens, die steeds ouder worden, en behoefte hebben aan kleinere, levensloopgeschiktere en duurzame woningen. Om aan te blijven sluiten op deze veranderingen moeten we ons woningbezit blijven verversen en zo flexibel mogelijk (ver-)bouwen en bestemmen.

Samenwerken is daarin voor ons een vanzelfsprekendheid geworden en allang geen vraag meer. Meer dan ooit beseffen we dat we de uitdagingen en de voortdurende veranderingen in de wereld om ons heen niet alleen kunnen aangaan. Ons ondernemingsplan – dat we begin 2018 vaststelde – kreeg dan ook de titel Op zoek naar wat we niet weten. We willen blijven leren, betrokkenheid en kritiek organiseren, samenwerken en krachten bundelen zodat we onze ambities voor onze huurders kunnen waarmaken.

Bent u nieuwsgierig naar waar we ons nog meer voor hebben ingezet in 2018? In Talis in feiten & cijfers vindt u belangrijke punten overzichtelijk op een rijtje. Het volledige verslag leest u hier: Talis jaarverslag 2018. We wensen u veel leesplezier.

Een buurtbewoner kan helpen bij het opzoeken van leuke buurtactiviteiten.

Een keertje samen naar de bibliotheek of een boodschap doen met een buurvrouw. Het zijn de kleine dingen die heel belangrijk kunnen zijn. Zeker als een buurtbewoner weinig contact heeft met andere mensen en niet goed weet wat er allemaal te doen is in de buurt. “Uit de laatste Stads- en Wijkmonitor van de gemeente Nijmegen blijkt dat steeds meer volwassenen eenzaam zijn”, vertelt Maja Klabbers, wijkadviseur bij Talis. “Ook wij zien dat best wat huurders in een isolement zitten. Het zou fijn voor hen zijn als ze meer mee kunnen doen in de samenleving. En dat begint vaak dicht bij huis.”

Verschillende wensen
Sommige bewoners kunnen de weg in de wijk (nog) niet goed vinden. Ze zijn eenzaam of vinden het leuk om meer contact met anderen te hebben. Ook als je nieuw bent in de wijk (of Nederland) kan het lastig zijn om alleen naar activiteiten te gaan. Daarom startte Talis deze maand voor haar huurders in Nijmegen – samen met welzijnsorganisatie Bindkracht10 – het Buurtmaatjesproject. Bindkracht10 heeft al langer ervaring met buurtmaatjes. Wijkbewoners gaan samen met hun maatje op pad. Wát ze precies gaan doen, hangt natuurlijk af van iemands wensen. Het gaat dan om bijvoorbeeld het wegwijs maken in een wijk, hulp bij mensen leren kennen, hulp bij praktische vragen (bijvoorbeeld helpen met brieven lezen) of meegaan naar voorzieningen en zorg. De vraag is leidend.

Wilt u een buurtmaatje voor iemand zijn?
We zoeken nog inwoners van Nijmegen die vrijwillig een buurtgenoot willen helpen. Een buurtmaatje helpt iemand in de buurt of wijk voor maximaal een half jaar. Als vrijwilliger bent u hier gemiddeld een dagdeel per week mee bezig. U krijgt begeleiding en kan trainingen volgen. Stuur bij interesse een mail naar buurtmaatjes@bindkracht10.nl of neem contact op met een Stip in de buurt: www.stipnijmegen.nl of T (024) 350 2000. Iedereen kan een buurtmaatje zijn; u hoeft dus niet bij Talis te huren.

Als u zelf een buurtmaatje nodig heeft
Ook dan kunt u contact opnemen met Bindkracht10 of via een Stip. U moet dan wel een huurder van Talis zijn. Uw wijkbeheerder van Talis staat natuurlijk ook voor u klaar.

Daarnaast leest u onder andere korte artikelen over tijdelijk wonen in het voormalig belastingkantoor, een woongemeenschap voor mensen met een fysieke beperking, groot onderhoud in Jerusalem en Talis on tour in Wijchen.   Nieuwsgierig? Download hieronder de pdf.

Nieuwsbrief huurdersvereniging Accio
Alle huurders hebben in de Talis Thuis de nieuwsbrief van Accio gevonden. Lees hierin meer over onder andere ontmoetingsruimte Portiuncula, de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering en nieuws van een aantal werkgroepen.

Talis Thuis verschijnt de komende twee weken bij elke huurder in de bus. Het blad verschijnt twee keer per jaar. Dit keer zit er eenmalig ook een uitgave bij van de KolpingKrant.

Talis Thuis april 2019