(024) 352 39 11

Belangrijke stap gezet richting fusie tussen Talis en WoonGenoot

Talis en WoonGenoot zijn een belangrijke stap verder in het proces om te komen tot een fusie. Begin dit jaar tekenden de organisaties een intentieovereenkomst. De afgelopen maanden is er intensief onderzoek gedaan naar de voorgenomen fusie. Dit is voorgelegd aan medewerkers van beide organisaties, de huurdersverenigingen Accio van Talis en Omslag van WoonGenoot en aan de gemeente Nijmegen en gemeente Wijchen. Alle belanghebbenden zijn positief over de fusie. Het fusiedossier wordt nu voorgelegd aan de minister.

WoonGenoot benaderde Talis om te kijken of we onze krachten kunnen bundelen en samen verder kunnen gaan. Reden hiervoor is dat de opgaven voor woningcorporaties op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, verduurzaming, wonen en zorg en de leefbaarheid in wijken groot zijn. Als kleine corporatie is WoonGenoot te klein om op middellange termijn substantieel een bijdrage te kunnen leveren in de stad.

De beide organisaties hadden de verwachting dat ze goed bij elkaar passen en dat is de afgelopen maanden ook gebleken. Er zijn veel overeenkomsten. De woningen liggen dichtbij elkaar, het woningbezit is vergelijkbaar en dit biedt synergiekansen in de aanpak van het vastgoed. Bovendien delen beide organisatie een gezamenlijke visie met een focus op betaalbaarheid, het zichtbaar en aanwezig willen zijn in wijken en buurten en de kwaliteit van dienstverlening. Samen kunnen beide organisaties een meerwaarde bieden voor de huurders en de stad.

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat beide organisaties financieel gezond zijn en dat er een goede basis is om samen verder te gaan. De raden van commissarissen, de ondernemingsraden en beide huurdersbelangenverenigingen ondersteunen dit. Ook de gemeenten Nijmegen en Wijchen hebben een positieve zienswijze over de fusie afgegeven. Het fusiedossier wordt nu voorgelegd aan de minister. Vanaf 1 januari 2022 willen beide organisaties samen verder gaan.