(024) 352 39 11

Gemeente Nijmegen en Talis starten proeftuin brandveiligheid

Samen met gemeente Nijmegen, de Omgevingsdienst (ODRN) en de Veiligheidsregio (VRGZ) en met ondersteuning van Crisislab* starten we een proeftuin met als doelstelling om te komen tot een nieuwe wijze van vergunningverlening voor brandveiligheidsmaatregelen.

Brandveiligheid van gebouwen wordt geregeld in het Bouwbesluit. De eigenaar van het pand is verantwoordelijk. In het Bouwbesluit zijn standaardeisen opgenomen waarmee aan eisen van brandveiligheid wordt voldaan. Deze eisen moeten ervoor zorgen dat de gemiddelde gebruiker van een bouwwerk bij brand het pand op tijd veilig kan ontvluchten en andere bouwwerken niet bij de brand betrokken raken.

Bij het verlenen van een vergunning mogen de standaardeisen volgens het Bouwbesluit ook worden vervangen door gelijkwaardige maatregelen. Maar dan moet wel kunnen worden aangetoond dat die maatregelen ook echt gelijkwaardig zijn. In de praktijk blijkt dat lastig; de beoordeling van niet-standaardeisen in de vergunningsaanvraag vraagt een deskundigheid die niet van de overheid verwacht kan worden en waarvoor de overheid ook niet de primaire verantwoordelijkheid kan dragen. De proeftuin moet helpen hiervoor een oplossing te vinden.

Binnen de proeftuin zorgt de gebouweigenaar (in dit geval Talis) voor een Integraal Plan Brandveiligheid (IPB) waarin staat hoe hij zorgt voor een voldoende niveau van brandveiligheid. De eigenaar laat dat plan door een externe, door de gemeente geaccordeerde deskundige toetsen en zorgt voor een adequate risicoaansprakelijkheidsverzekering. Gemeente, ODRN en VRGZ checken vervolgens of procesmatig aan alle afgesproken voorwaarden (IPB en externe deskundige) is voldaan. De proeftuin is een uitwerking van een pilot in het Veiligheidsplan 2018-2022, dat vorig jaar november door de gemeenteraad werd vastgesteld.

De proeftuin moet leiden tot resultaten die alle deelnemers tevreden stellen. Voor Talis moet de proeftuin leiden tot toepassingen die een gelijkwaardige of hogere veiligheid voor huurders opleveren tegen waar mogelijk lagere kosten. De betrokken overheidsorganisaties moeten de zekerheid krijgen dat het maatschappelijk belang van voldoende veiligheid gewaarborgd is.

De proeftuin is een traject waarvan de einddatum nog niet bekend is. Tijdens het traject wordt de vinger aan de pols gehouden door tussentijdse evaluaties.

*De Stichting Crisislab is de onderzoeksgroep die het onderzoek van de leerstoel Besturen van Veiligheid aan de Radboud Universiteit ondersteunt.