Huurovereenkomst wijzigen

Zijn er grote veranderingen in uw leven of in uw woonsituatie? Dan vragen we u om die aan ons door te geven.

Samenwonen
Als u gaat samenwonen en een woning van Talis huurt, moet u dit schriftelijk bij ons aanvragen. Als u twee jaar samenwoont, kunt u medehuurderschap aanvragen. Gebruikt u hiervoor onderstaand aanvraagformulier. De huurovereenkomst komt dan op naam van beide huurders te staan. Lees hiervoor de informatie onder het kopje ‘Medehuurderschap’.

Medehuurderschap

Huwelijk / geregistreerd partnerschap
Gaat u trouwen en komt uw partner bij u inwonen? Dan wordt uw partner automatisch medehuurder in het contract. Dit geldt ook als u een geregistreerd partnerschap aangaat. Wij vragen u wel om het medehuurderschap bij ons te laten registreren. Voegt u hiervoor een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap en een kopie van het legitimatiebewijs van de medehuurder toe aan het bovenstaande formulier Medehuurderschap.

Medehuurderschap
Woont u al langer samen en staat u niet op het huurcontract vermeld, dan kan het verstandig zijn om het medehuurderschap aan te vragen. De medebewoner verkrijgt hierdoor ook huurrechten. Het medehuurderschap brengt niet alleen rechten met zich mee, zoals huurbescherming, maar ook plichten. De medehuurder is net als de hoofdhuurder hoofdelijk aansprakelijk voor alle plichten die voortvloeien uit de huurovereenkomst, zoals de huurbetaling, eventuele huurachterstand en/of gebreken in de woning. Wanneer de hoofdhuurder zijn deel van de huurovereenkomst opzegt, wordt de medehuurder automatisch hoofdhuurder.

Gehuwden of geregistreerde partners
Als u gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan bent u beiden van rechtswege huurder van de woning. Ook al staat uw naam niet op de huurovereenkomst. Wij vragen u wel om het medehuurderschap bij ons te laten registreren. Voegt u hiervoor een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap en een kopie van het legitimatiebewijs van de medehuurder toe aan het aanvraagformulier medehuurderschap.

Ongehuwd samenwonenden
Voor samenwonenden geldt niet dat de partner automatisch medehuurder wordt. Zelfs niet als er een samenlevingscontract is. Voor het medehuurderschap moet u een verzoek indienen. Meer informatie hierover vindt u onder ‘Voorwaarden ’ en ‘Aanvragen ’.

Kinderen
Het voeren van een duurzame relatie is een voorwaarde voor het medehuurderschap. Inwonende kinderen komen daarom in beginsel niet voor medehuurderschap in aanmerking. Omdat kinderen normaal gesproken na verloop van tijd het huis uit gaan, is er geen sprake van een duurzame en gemeenschappelijke huishouding. In uitzonderlijke gevallen kan een inwonend kind medehuurder worden indien:

 • Hij/zij altijd bij de ouder(s) heeft gewoond.
 • Hij/zij 35 jaar of ouder is.
 • Aantoonbaar een gemeenschappelijke duurzame huishouding met de ouder(s) heeft gevoerd.

Voorwaarden
Voor het aanvragen van het medehuurderschap moet u aan deze voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent in het bezit van een geldig legitimatiebewijs en in geval u alleen over een buitenlands paspoort beschikt, ook een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in deze woning.
 • Het medehuurderschap mag niet als doel hebben op korte termijn hoofdhuurder te worden.
 • U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder en dit is aantoonbaar. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of verzekering.
 • U kunt uw financiële verplichtingen nakomen.

Aanvragen
De hoofdhuurder moet het medehuurderschap schriftelijk aanvragen. Hiervoor kunt u het formulier Medehuurderschap gebruiken. De brief moet door de hoofdhuurder en de kandidaat medehuurder ondertekend worden en aangevuld worden met:

 • Een kopie van een geldig legitimatiebewijs van de hoofdhuurder en kandidaat medehuurder (en indien van toepassing kopie verblijfsvergunning).
 • Een kopie huwelijksakte of akte geregistreerd partnerschap.
 • Als er geen sprake is van een huwelijk of geregistreerd partnerschap: een bewijs dat u minimaal twee jaar aantoonbaar een duurzaam gemeenschappelijke huishouding hebt gevoerd. Dit kunt u laten zien door bijvoorbeeld een gezamenlijke bankrekening of verzekering. Als dit niet het geval is, wordt de aanvraag afgewezen.
 • Historisch uittreksel woonhistorie van de gemeente; hieruit blijkt het woonverleden, het woonadres en de datum van inschrijving op het adres van de kandidaat medehuurder.

Heeft u vragen over medehuurderschap, neemt u dan contact op met een van onze medewerkers. Zij kunnen u adviseren over uw situatie en aangeven of  medehuurderschap mogelijk is.

Overlijden
Als iemand in uw huishouden overlijdt, stuurt u ons de akte van overlijden met daarbij uw adres.

 • Als de huurovereenkomst al op twee namen stond, verwerken wij dit.
 • Als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had op het moment van overlijden, komt de woning op uw naam. Stond uw naam in deze situatie nog niet op het huurcontract, stuurt u ons dan een kopie van uw verbintenis (trouwboekje of akte partnerschap). Dan kunnen we uw naam alsnog op het huurcontact zetten.
 • Als er na het overlijden niemand achterblijft in de woning, volgt een huuropzegging.
 • Bij overlijden van de ouders gaat het huurcontract niet over op eventuele kinderen, tenzij er al sprake was van medehuur (zie hierboven). Een kind staat niet op het huurcontract en huurrechten zijn niet erfbaar.

Huisbewaring
Als u tijdelijk geen gebruik maakt van uw woning – bijvoorbeeld als u voor een periode in het buitenland gaat wonen, of op reis gaat – mag uw woning in die periode door anderen bewoond worden. Dit heet huisbewaring. Het doel is dat iemand op uw woning past.

De hoofdhuurder moet dit aantonen door een kopie te overleggen van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurige opname in het buitenland of waaruit detentie blijkt.

Huisbewaring moet altijd bij Talis aangevraagd worden en hiervoor geldt:

 • De hoofdhuurder blijft gedurende het huisbewaarderschap verantwoordelijk voor het betalen van de huur en de staat van de woning.
 • Een huisbewaarderschap wordt voor maximaal 1 jaar afgesloten.
 • Er mag op dit moment of in het verleden geen sprake zijn geweest van huurachterstand of sociale overlast door zowel de hoofdhuurder als de huisbewaarder.

Het aanvraagformulier Huisbewaring kunt u bij ons ophalen of hieronder downloaden. Illegale huisbewaring leidt tot ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst.

Aanvraag huisbewaring

Onderhuur
In principe mag u uw woning niet onderhuren aan iemand anders. Dus ook niet via bijvoorbeeld Airbnb als u zelf weg of op vakantie bent. Illegale onderhuur leidt tot ontruiming van de woning en ontbinding van de huurovereenkomst.

Echtscheiding
Bij een scheiding bepalen de partners zelf wie er in de woning blijft wonen. Als partners het niet eens worden, dan wijst de kantonrechter de woning toe. Deze regeling geldt ook voor mensen met een geregistreerd partnerschap. Wilt u uw woning op één naam laten zetten? Dan hebben wij van beide partners een handtekening nodig, of de uitspraak van de rechter.

Ongehuwd uit elkaar
Als beide huurders vermeld staan op de huurovereenkomst of als er sprake is van medehuurderschap is en u gaat uit elkaar, dan kunt u onderling afspraken maken wie in de woning blijft wonen of de hulp van de kantonrechter hierbij inschakelen.

Als een van beide partners niet op de huurovereenkomst staat en ook geen medehuurder is, volgens de bepaling van medehuurderschap, dan heeft deze partner geen rechten om in de woning te blijven wonen.

Voor al deze onderwerpen geldt dat als u meer wilt weten u direct contact met ons kunt opnemen om uw situatie door te spreken. U krijgt dan van een van onze medewerkers een advies op maat.