(024) 352 39 11

Talis en WoonGenoot verder onder naam Talis

Vanaf 1 januari 2022 zijn we met WoonGenoot gefuseerd en gaan we samen verder onder de naam Talis. “Samen staan we sterker en kunnen we het nog beter doen voor bestaande en toekomstige huurders in de stad. Om de 1.500 huurders van WoonGenoot welkom te heten hebben we ze in december persoonlijk een informatiepakket overhandigd.”, vertelt Talis bestuurder Ronald Leushuis. Huurdersbelangenorganisatie Accio en Omslag, gemeenten, de minister, het WSW en ondernemingsraden hadden eerder al ingestemd met of positief geadviseerd op de fusie.

WM Coverfoto Fusie 02

De volkshuisvestelijke opgaven zijn groot. Dit was voor WoonGenoot de aanleiding om ons vorig jaar te benaderen om de haalbaarheid van een fusie te onderzoeken. “In de toekomst is het voor een kleine corporatie, zoals WoonGenoot, steeds moeilijker om te blijven investeren in nieuwbouw en goede en duurzame woningen”, aldus Marc Snippert van huurdersbelangenvereniging Omslag. Het samengaan biedt meer flexibiliteit, continuïteit, financiële middelen en de kennis om de uitdagingen in de volkshuisvesting de komende jaren aan te gaan.

Een belangrijke opgave is de druk op de woningmarkt. Er is een grote vraag naar passende en betaalbare huurwoningen. De komende jaren blijven we  bouwen. Naast nieuwbouw wordt ook binnen de bestaande woningvoorraad gekeken naar slimme en creatieve oplossingen, zoals tijdelijke en flexibele woonvormen. Hierbij zetten we in op woonconcepten zoals woningdelen, huurdelen, maar ook tijdelijke woningen en tijdelijke contracten. Naast de uitdagingen op de woningmarkt ligt er een grote verduurzamingstaak om alle woningen in 2050 CO2 neutraal te hebben.

Maar wonen gaat ook over samen wonen en leven in buurten en wijken. En hier ligt een andere grote opgave. De toenemende vergrijzing, de extramuralisatie van zorg en de steeds grotere groep kwetsbare mensen in wijken betekent wat voor hoe mensen met elkaar om moeten gaan in de samenleving. Door zichtbaar en aanwezig te zijn in wijken en nauw samen te werken met gemeente, en zorg- en welzijnsorganisaties dragen we hieraan bij. Zoals bijvoorbeeld met het vitaal wonen in Aaron en de samenwerking met zorgorganisaties Iriszorg, Leger des Heils, RIBW en de GGD in de Skaeve Huse.

De gefuseerde organisatie heeft in totaal bijna 16.000 woningen.