Wij zoeken twee leden voor de Raad van Commissarissen

De RvC zoekt twee leden voor de Raad van Commissarissen waarvan één op voordracht van de huurders, met inhoudelijke achtergrond op gebied van wonen en zorg en één die tevens lid wordt van de auditcommissie en over een financieel profiel beschikt.

Talis Klein 041

Wie zijn we?
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Nijmegen en Wijchen. Wij zijn er vooral voor mensen met een lager inkomen en wij vinden dat iedereen binnen onze doelgroep passend moet
kunnen wonen. Ook huurders die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. Wij zorgen voor betaalbare, toekomstbestendige woningen in leefbare wijken waar mensen zich thuis kunnen voelen. Dat doen wij samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

We werken aan betaalbaar wonen door nieuwbouw te realiseren, flexibel wonen mogelijk te maken en verstandig om te gaan met de huren. Duurzaamheid is een grote opgave, ook juist in het
belang van de betaalbaarheid voor de bewoners. Voor toekomstige bewoners willen wij ook voorzien in de vraag naar duurzame betaalbare woningen. Daarom zoeken wij samen met partners naar kansen, bijvoorbeeld door woningbouw te industrialiseren.

Wij vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen. Wij streven daarom naar inclusieve wijken. Mede door zichtbaar aanwezig te zijn in de
wijken, verbindingen te leggen en in gesprek te gaan, geven wij hier vorm aan. Samen met de bewoners en partners delen we immers de verantwoordelijkheid voor plezierig wonen in de wijken.
Het waar maken van al deze opgaven vraagt een wendbare en weerbare organisatie. Ook hier werken wij dagelijks aan.

Bekijk de korte film:

Wij zijn opzoek naar twee commissarissen

Een commissaris met een financieel profiel
De persoon die wij zoeken herkent zichzelf daarnaast in de onderstaande punten:

 • heeft hart voor de volkshuisvesting en voor de maatschappelijke opgaven van corporaties;
 • heeft ervaring met financiële en volkshuisvestelijke vraagstukken en investeringsbeslissingen;
 • heeft kennis en ervaring rondom bedrijfsvoering, (her)financiering en de financiële continuïteit van een organisatie;
 • en is in staat om een integrale afweging te maken met betrekking tot de sociale, maatschappelijke, financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen.

Een commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties met inhoudelijke achtergrond op gebied van wonen en zorg
Deze vacature betreft een commissaris op voordracht van de huurdersorganisaties. Deze commissaris zit zonder last of ruggenspraak in de RvC, maar heeft extra oog voor de rol van huurders- en andere bewonersorganisaties. De persoon die wij zoeken herkent zichzelf daarnaast in de onderstaande punten.

 • heeft hart voor de volkshuisvesting en voor de maatschappelijke opgaven van corporaties;
 • heeft aantoonbare affiniteit met huurdersbelangen en huurdersvertegenwoordiging;
 • heeft bestuurlijke ervaring en kennis van de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot de volkshuisvesting;
 • heeft zicht op de keten wonen, welzijn en zorg;
 • en is in staat een integrale afweging te maken met betrekking tot de sociale, maatschappelijke, financiële en volkshuisvestelijke doelstellingen.

Wij streven naar diversiteit binnen de RvC. Diversiteit betreft zowel vrouw-man verhouding, als kandidaten me teen migratie achtergrond en leeftijd. Binding met het werkgebied is van belang.

Wat ga je bij ons doen?
Talis heeft haar governance-structuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. Er is een Raad van Commissarissen en een tweehoofdige Raad van Bestuur. Er zijn binnen de RvC twee
kerncommissies: de Auditcommissie en de Remuneratiecommissie. De werkwijze van de Raad van Commissarissen vult zij in conform haar ‘Visie op Toezicht’. Hierin is beschreven dat de Raad uitgaat van waardegedreven toezicht.

Belangrijke waarden daarin zijn vertrouwen, integriteit, verbinding en openheid. De Raad doet dit vanuit het vermogen om gewetensvol op te treden en bij te dragen aan
maatschappelijk relevantie binnen een complexe samenleving. Zij is zich bewust van de opgave en stelt de missie van Talis centraal in het werk. De Raad doet dat omgevingsbewust en vanuit
perspectief op de toekomst.

Daarmee beoogt de RvC:

 • de kaders te bewaken en de verantwoording te borgen;
 • goed samenspel met het bestuur te realiseren, waarbij wij hen ook spiegelen op signalen van buiten;
 • mee vooruit te kijken, waarbij wij de koers toetsen ten opzichte van de buitenwereld;
 • handelingsvrijheid als ook betrokkenheid te bieden;
 • de grote lijnen te zien middels distantie en overview;
 • kritisch te zijn op eigen reflectie en ontwikkeling, samenstelling (taakgericht en diversiteit) en functioneren.

De Raad van Commissarissen evalueert jaarlijks haar functioneren, taakopvatting en werkwijze.

Benoeming en vergoeding
De RvC van Talis volgt voor de bezoldiging het vastgestelde remuneratiebeleid Talis, waarin de adviesregel wordt gevolgd voor de vergoeding van de RvC-leden. De benoemingsperiode is voor een periode van vier jaar met een mogelijkheid tot verlenging van vier jaar.

Meer informatie
PublicSpirit kan u meer informatie verschaffen over de functie. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Jetske Goudsmit. Heeft u vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kunt u terecht bij projectassistente Sandy van Soest. Beiden zijn te bereiken via telefoonnummer 033 – 445 90 50. U kunt uw vraag tevens per email aan ons voorleggen: info@publicspirit.nl.

Sollicitatieprocedure
Uw sollicitatie ontvangen wij graag uiterlijk 20 november. Uw sollicitatie kunt u indienen via de website van Public Spirit. Vanuit de vacature op de website kunt u via ‘direct solliciteren’ een motivatiebrief en een cv indienen. Indien uw sollicitatie door ons is ontvangen, krijgt u een automatisch gegenereerde ontvangstbevestiging. U kunt uw sollicitatie ook mailen naar info@publicspirit.nl onder vermelding van referentienummer 8211.

Voorgenomen benoemingen of herbenoemingen van bestuurders en commissarissen worden voor een zienswijze van de minister voorgelegd aan de Autoriteit woningcorporaties. Een benoeming zonder zienswijze of bij negatieve zienswijze is onrechtmatig op grond van de wet.

De Autoriteit woningcorporaties voert voor de zienswijze een toets uit op de geschiktheid en betrouwbaarheid (‘de fit- en propertoets’) van de beoogde kandidaten. Meer informatie over de fit- en propertoets vindt u op de site van de vereniging toezichthouders in woningcorporaties (VTW).

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie stellen we niet op prijs.