Verantwoording vanuit de Governance Code

Talis is transparant en in balans. In onze organisatie doen we wat we moeten doen en spreken we elkaar er op aan wanneer dit niet zo is. Want goed bestuur van een onderneming is niet alleen een zaak van procedures en reglementen opstellen, maar ook een kwestie van doen. Alleen dan gaan de beginselen van goed ondernemingsbestuur, zoals transparantie, eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorgvuldigheid, en checks and balances, in de praktijk leven.

Heldere bedrijfsregels ondersteunen deze beginselen
Voor woningcorporaties is sinds 1 januari 2007 de Governance Code voor woningcorporaties van kracht. Hierin staan aanbevelingen voor goed ondernemingsbestuur. Uitgangspunt is ‘pas toe of leg uit’: afwijken van de code is mogelijk, maar dan wel met goede argumenten. Talis onderschrijft deze code. De raad van commissarissen onderschrijft de gedragscode, de klokkenluidersregeling en de toelichting hierop van Talis.

Het bestuursmodel van Talis
Talis heeft haar governancestructuur ingericht volgens het tweelagen bestuursmodel. We werken met een raad van commissarissen bestaande uit vijf personen en twee bestuurders. De taken van de bestuurders en raad van commissarissen zijn vastgelegd in statuten. Deze zijn verder uitgewerkt in een bestuursreglement en een reglement raad van commissarissen. Het bestuur van Talis en de raad van commissarissen hebben in augustus 2022 een gezamenlijke visie op besturen en toezicht houden geformuleerd.

De raad van bestuur bestaat uit:
* De heer R.P.J. (Ronald) Leushuis (voorzitter)
* Mevrouw E.M.C.M. (Eefje) Lentjes – de Bruin

De raad van commissarissen bestaat uit:
* Mevrouw drs. T.H.M. de Wit MMC CMC (voorzitter) (benoemd op voordracht van huurders)
* De heer drs. J.A.J.G. van Baars
* De heer mr. drs. C.J.M.T.  Jonkers
* Mevrouw drs. M.L. Henderson MSc
* Mevrouw N.J.M. Daniels-Hendriks MSc RA

Kerncommissies
De raad van commissarissen heeft twee kerncommissies ingesteld: een auditcommissie en een remuneratiecommissie.
De auditcommissie (zie bijbehorend reglement) komt minimaal twee keer per jaar bijeen en richt zich op advisering aan de raad van commissarissen op het gebied van het toezicht op het bestuur ten aanzien van:

 • De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen
 • De financiële informatievoorziening aan de raad van commissarissen en derden door Talis
 • Naleving van aanbeveling en opvolging van opmerkingen van de externe accountant
 • De relatie met de externe accountant
 • Treasuryactiviteiten
 • Informatie- en communicatietechnologie en toepassing daarvan bij Talis.

De belangrijkste taak van de remuneratiecommissie (zie bijbehorend reglement) is het doen van voorstellen over het bezoldigingsbeleid aangaande het bestuur, het houden van een jaarlijks functioneringsgesprek met het bestuur en het opmaken van een beoordelingsrapport van het bestuur waarin tenminste is opgenomen een evaluatie van de prestaties van het afgelopen jaar en de doelstellingen voor het komende jaar. De commissie brengt hierover aan de raad van toezicht verslag uit.

Profielschets raad van commissarissen
De leden van de raad van commissarissen worden benoemd op basis van een profielschets. De hier genoemde profielkenmerken gelden voor alle leden. Bij vacatures worden aan die algemene kenmerken specifieke kenmerken toegevoegd waaraan kandidaten moeten voldoen. Daarin komen de competenties naar voren waarmee invulling aan de al in de raad aanwezige competenties op dat moment gewenst is. De algemene profielkenmerken zijn:

 • Beschikken over algemeen bestuurlijke vaardigheden
 • Vermogen om integraal te kunnen denken, hebben van een helikopterview, afstand kunnen nemen van dagelijkse gang van zaken, weten op welke zaken gestuurd moet worden en weten hoe om te gaan met professionals
 • Beschikken over analytisch vermogen, kunnen leggen van onderlinge relaties en onderscheiden van hoofd- en bijzaken
 • Oog hebben voor sociale en politieke processen binnen de organisatie en in de omgeving daarvan
 • Maatschappelijk engagement

Rooster van aftreden
* 20 juni 2022: drs. T.H.M. de Wit MMC CMC (einde 1e periode van 4 jaar, herkiesbaar)
* 1 december 2026: drs. J.A.J.G. van Baars (einde 2e periode van 4 jaar, niet herkiesbaar)
* 19 juni 2027: mr. drs. C.J.M.T. Jonkers (einde 1e periode van 4 jaar, herkiesbaar)
* 1 maart 2028:  N.J.M. Daniels-Hendriks MSc RA  (einde 1e periode van 4 jaar)
* 1 maart 2028: drs. M.L. Henderson MSc  (einde 1e periode van 4 jaar)

Visitatie
De Governancecode geeft aan dat iedere woningcorporaties zich eens per vier jaar moeten laten visiteren. Een onafhankelijke visitatiecommissie geeft hierbij een oordeel over de volkshuisvestelijke en maatschappelijke prestaties van de corporatie. Voor Talis is dit waardevolle informatie om te zien of we de juiste koers varen en waar onze verbeterpunten liggen.

Lees meer over de visitatie
In november 2020 is ons meest recente visitatierapport verschenen over de periode 2015-2019.
Bureau Raeflex voerde de visitatie uit. We hebben mooie cijfers gekregen. Dit geeft aan dat zowel de visitatiecommissie als de belanghebbenden ons werk in Nijmegen en Wijchen waarderen. We hebben ook waardevolle feedback gekregen. Deze adviezen nemen we ter harte. Want we weten ook dat de mooie resultaten over de afgelopen jaren geen garantie zijn voor de toekomst. Hier blijven we samen met onze partners hard aan werken.
Lees hier het complete visitatierapport en de bestuurlijke reactie hierop.

We hebben de resultaten van de visitatie kort en bondig samengevat in onderstaande infographic.