(024) 352 39 11

Talis in cijfers

Peildatum: 31 december 2022

Over Talis
Talis is een woningcorporatie voor inwoners van Wijchen en Nijmegen met veelal een inkomen tot maximaal € 40.765 (2022). Ook zijn we huisvester van (kwetsbare) mensen die een vorm van begeleiding of zorg nodig hebben. In onze woningen wonen bijna  32.000 mensen. We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen in leefbare wijken. Dat doen we samen met maatschappelijke organisaties zoals zorg- en welzijnsinstellingen, gemeenten én natuurlijk de bewoners zelf.

Woningen
Eind 2022 hadden we 15.170 woningen (10.936 in Nijmegen en 4.234 in Wijchen).

 • Huuropzeggingen in 2022: 1.008
 • Nieuwe verhuringen in 2022: 1.193

Huurdersverenigingen Accio en Omslag
Eind 2022 heeft onze huurdersvereniging Accio1850 leden. Accio heeft met ons meegedacht over onderwerpen als de jaarlijkse huurverhoging en de prestatieafspraken met de gemeenten. Door de fusie met WoonGenoot behoort Omslag ook tot onze huurdersverenigingen. Zij hadden eind 2022 ruim 1700 leden. 

Betaalbaarheid
We zorgen voor passende, betaalbare en toekomstbestendige woningen. Daarom passen we bij de doelgroep voor sociale huurwoningen een gematigde huurverhoging toe. Driekwart van deze huurders kreeg per 1 juli 2022 een inflatievolgende huurverhoging van 2,3%. Dit is tevens het wettelijk maximaal toegestane percentage voor deze huurders. Een kwart van onze sociale huurders kreeg een lagere huurverhoging dan 2,3%, omdat:  

 • de woningen nog een slecht energielabel (E, F en G) hebben. Deze kregen een huurbevriezing; 
 • de huur van sommige woningen dichtbij de streefhuur zit. We beperken dan de huurverhoging zodat huurders niet meer gaan betalen dan de huurprijs die wij passend vinden bij hun woning. 

Duurzaamheid
Bij het onderhoud investeren we flink in duurzaamheid, zoals allerlei vormen van isolatie. Onze woningen hebben nu een gemiddeld energielabel B. Dat is goed voor het klimaat én de portemonnee van de huurders. De energierekening wordt immers lager. Wat ook mooi is, is dat we die landelijke doelstelling eind 2019 al hebben behaald, terwijl dat pas vóór 2021 moest.

Aardgasvrij
Alle woningen in Nederland moeten vóór 2050 aardgasvrij zijn. Eind 2019 worden 623 van onze woningen niet meer met aardgas verwarmd, maar met luchtpompen of door het warmtenet. In de wijk Jerusalem bouwden we 220 aardgasvrije woningen. Ook werken we aan de Proeftuin Aardgasvrij Dukenburg. Hierbij kijken we naar mogelijkheden om een publiek warmtenet van de grond te krijgen. Vanaf 2023 bieden we ook elektrisch koken aan bij keukenrenovaties en bij mutatiewoningen.

Opwekken
We investeren niet alleen in energiebesparing, maar ook in duurzame opwekking. In Nijmegen zijn we grootleverancier van zonne-energie opgewekt op sociale huurwoningen.

 • We hebben in 2022 ongeveer 18.500 zonnepanelen op onze daken.

Wonen en Zorg
Mensen blijven langer thuis wonen. Ook als zij ouder en hulpbehoevend worden. Dat vraagt om aanpassingen in de eigen woning. Waar mogelijk bouwen en verbouwen we levensloopgeschikt. Samen met zorgpartijen ontwikkelen we kleinschalige woonzorgconcepten voor mensen met een zorgvraag

In 2022 leverden we de volgende woon-zorgcomplexen op:  

 • Aaron: 36 appartementen voor mensen met dementie, 45 appartementen ‘wonen met een plus’ voor zelfstandig wonende senioren en 10 onzelfstandige wooneenheden voor Stichting Majstro, een oudereninitiatief voor meervoudige gehandicapte jongvolwassenen.  
 • Alverna: 90 appartementen ‘beschermd wonen’. In samenwerking met LuciVer en Driestroom.  
 • Skaeve Huse Zuid: 8 woningen en een begeleidersunit. In samenwerking met de gemeente Nijmegen, het Leger des Heils, Iriszorg, RIBW en GGD Gelderland Zuid. 

Vastgoedontwikkeling
Nieuwbouw
Woonbehoeftes van mensen veranderen. Om daar op aan te sluiten (ver)bouwen en bestemmen we zo flexibel mogelijk. In de Waalsprong is volop gewerkt aan het bouwrijp maken van nieuwe gebieden en dat leidde in 2021 tot de oplevering van verschillende projecten.

 • Opgeleverd in 2022: 246 nieuwe woningen

Onderhoud
Goed onderhoud is essentieel voor wooncomfort, veiligheid en duurzaamheid. Zo kunnen mensen er prettig wonen. En houden onze woningen toekomstwaarde. We betrekken bewoners en aannemers al vroeg bij de plannen. We werken nauw samen met vier aannemers, waarbij we de verantwoordelijkheid delen (Resultaatgericht Samenwerken, RGS) voor goed en slim onderhoud.

Uitgaven in 2022:

 • Planmatig onderhoud: € 21,5 miljoen 
 • Groot onderhoud: € 11,7 miljoen 
 • Dagelijks en mutatieonderhoud:  € 15,1 miljoen 

Financiën
We zijn financieel gezond. In 2022 konden we  58,8 miljoen investeren in nieuwbouw en bestaande woningen. We zien echter wel een stijging van de bouwkosten en bedrijfslasten waar we geen invloed op hebben, zoals belastingen en heffingen. Een extra financiële uitdaging vormt de duurzaamheidsopgave tot 2050.

Meer informatie staat in ons jaarverslag
In ons jaarverslag over 2022 vindt u meer informatie over ons en ons werk.